صفحه ۲۹۰

54 - خالی از اشکال نیست: نشانه آن است که مرجع فتوا ندارد و مقلد می‎تواند عمل به احتیاط کند و یا به فالاعلم مراجعه نماید.

"د"

55 - دیه: مالی که برای خون مسلمان یا وارد کردن نقص بدنی بر او داده می‎شود.

"ر"

56 - رفع ید: دست برداشتن از چیزی

57 - ریبه: با نظر بد و شیطانی نگاه کردن

"س"

58 - سیره مستمره: روش همیشگی و دائمی

59 - سفاهت: کم عقلی و ضعف فکری

"ش"

60 - شهرت محققه: فتوایی که بین فقها و علمای شیعه کاملا مشهور است.

61 - شرط ضمان: در ضمن عقدی که خود به خود ضمان آور نیست نظیر ودیعه (امانت) شرط شود که اگر مال امانت تلف شد، امین، ضامن باشد.

62 - شرط ضمان عیب حادث: در قرارداد معامله شرط شود هر عیب جدید بعد از زمان معامله به عهده طرف باشد.

63 - شرط نتیجه: شرط نمودن نتیجه عقدی نظیر وکالت شخصی مثلا و یا ملکیت چیزی را برای کسی در یک معامله.

"ض"

64 - ضروری دین یا مذهب: حکمی را که قطعی و مسلم بین اهل دین و یا اهل مذهب تشیع باشد ضروری دین و یا مذهب گویند.

ناوبری کتاب