صفحه ۲۹

مسائل وضو و غسل

مسائل مشترک

سؤال 45 آیا اعضای وضو و غسل باید هنگام جریان آب وضو و غسل بر آنها خشک باشد یا اگر آب وضو و غسل بر رطوبت اعضاء، غالب باشد کفایت می‎کند؟ و حکم مسح، نیز همین طور است یا باید، محل مسح، خشک باشد؟

جواب: خشک بودن اعضاء در غسل و وضو لازم نیست و انسان می‎تواند آب موجود در اعضاء و آبی که می‎ریزد همه را آب غسل یا وضو نیت کند ولی اعضای مسح باید خشک باشد، بلی اگر رطوبت آن به قدری کم باشد که بعد از مسح بگویند تمام رطوبت، از تری کف دست است اشکال ندارد.

سؤال 46 لاک هایی که بعض زنان روی ناخن های خود جهت تزیین می‎مالند از این جهت که مشتبه است که رنگ اند یا جسمیت هم دارند چه حکمی دارند برای وضو و غسل ؟ و اگر فرضا جسم باشند و بعضی به خیال اینکه جسمیت ندارند مدتی در هنگام وضو و غسل، آنها را از ناخن خود پاک نمی کرده اند آیا قضای آنها واجب است یا نه ؟

جواب: ظاهرا لاک جسمیت دارد، و رنگ مسری ندارد و مثل حنا یا خون نیست که با رفتن جرم آن رنگش باقی بماند و اگر به نحوی بوده که مانع از رسیدن آب به اعضای وضو و غسل بوده نمازهایی که با آن وضو یا غسل خوانده قضا دارد ولی روزه هایش قضاء ندارد.

سؤال 47 جبیره ای بیش از حد معمولی است و نمی شود زیادی را برطرف نمود. اگر بعد از برطرف شدن عذر، وضو یا غسل و تیمم را که وظیفه او بوده نشکسته، می‎تواند نماز بخواند؟

جواب: احتیاطا وضو یا غسل را تجدید کند.

ناوبری کتاب