صفحه ۲۸۸

18 - الاعلم فالاعلم: مرجعی را که انسان باید از او تقلید کند اعلم گویند و مرجعی که در رتبه بعدی از نظر علمیت قرار دارد و در احتیاطات مرجع تقلید می‎توان به فتوای او مراجعه نمود فالاعلم می‎گویند.

19 - ارتداد: مرتد شدن از اسلام

20 - اجماع منقول: نقل نمودن اتفاق فقهای شیعه در حکمی از احکام

"ب"

21 - بعید نیست: دلالت بر فتوای مرجع می‎کند و باید به آن عمل شود.

22 - به مباشرت زوج و زوجه: با رضایت و به دست خود آنان

23 - بیع شرط: معامله ای است که در آن شرط می‎شود طرفین یا یک کدام تا مدت معین بتوانند معامله را فسخ نمایند در حقیقت در معامله، خیار شرط قرار داده شده است.

24 - بلاغت: سخنی که موافق اقتضاء زمان تکلم و شرائط شنونده باشد.

25 - بالقوه: داشتن توان و قدرت هر چیزی

26 - برائت: برئالذمه شدن

"ت"

27 - تعزیر: مجازاتی است که حاکم شرع بر اشخاص گناهکار حکم می‎کند و در شرع، مقدارش معین نشده است.

28 - تقبل: قبول کردن چیزی

29 - تجزی: داشتن قدرت اجتهاد تنها در پاره ای از مسائل فقهی نه تمام آنها.

30 - تحالف: قسم خوردن طرفین دعوا

31 - تداعی: جایی است که طرفین دعوا، مدعی چیزی علیه دیگری باشند.

32 - تصالح : مصالحه نمودن طرفین دعوا

33 - توارث: ارث بردن طرفین از یکدیگر

34 - تنصیف: نصف کردن چیزی

35 - تقویم: قیمت نمودن

36 - تعذر: عذر داشتن

ناوبری کتاب