صفحه ۲۸۶

محکوم را چند روزی به زندان بفرستد دیه را اگر هم نداشته باشد فوری تهیه می‎کند و پرداخت می‎نماید در این صورت می‎شود او را به زندان فرستاد یا نه ؟

جواب: دیه حکم سائر دیون را دارد که اگر برای قاضی شرع پس ار تحقیق ثابت شود که علاوه بر مستثنیات مستثنیات دین: چیزهای ضروری زندگی شخص مانند خانه مسکونی و اثاثیه و وسیله لازم رفت وآمد که در مجبور نمودن بدهکار برای فروش، جهت اداء دین خود استثناء شده است. دین، چیزی دارد و امتناع می‎کند می‎تواند حبس کند و الانمی تواند حبس نماید.

سؤال 1002 شخصی به حکم دادگاه محکوم بپرداخت دیه به نفع شاکی شده، پس از انقضاء مهلت به عللی از پرداخت آن خودداری می‎نماید و فعلا رویه در محاکم قضایی بر این است که دیه به قیمت روز تقویم و به واحد ریال رایج کشور به ذینفع پرداخت می‎شود بفرمایید شخصی که تعلل مرزیده و بخواهد فرضا شش ماه پس از انقضاء مهلت بپردازد به قیمت یوم الاداء پرداخت نماید یا به قیمت یوم الانقضاء مهلت ؟ (دادگستری شهرستان قم)

جواب: اگر دیه دهنده و دیه گیرنده، دیه را به مبلغ معینی مصالحه کرده باشند دیه دهنده باید همان مبلغ را بپردازد و در صورت تأخیر در پرداخت اگر تنزل ارزش و تفاوت فاحش پیدا شده باشد احتیاطا نسبت به این تفاوت نیز مصالحه کنند، و الا مخیر در پرداخت یکی از شش چیز مقرره می‎باشد و اداء قیمت بستگی به توافق دارد.

ناوبری کتاب