صفحه ۲۸۵

سؤال 997 دو نفر تیراندازی می‎کنند یک نفر مجروح و یک نفر کشته می‎شود و معلوم نیست با تیر کدام یک بوده، علم اجمالی هست که با تیر یکی از این دو، یک نفر مجروح و یک نفر کشته می‎شود آیا حکم آن قصاص است یا دیه ؟ (دادگستری همدان)

جواب: اگر جراحت با فرض مشخص بودن جارح موجب دیه باشد در فرض سؤال جارح با قرعه تعیین می‎شود و اگر موجب قصاص باشد حکم قتل را دارد که حاکم شرع افراد معلوم بالاجمال را وادار می‎کند که با توافق خودشان مشترکا و یا منفردا با قرعه یا بدون قرعه دیه مقتول و مجروح را بپردازند.

پرداخت دیه

سؤال 998 مهلت پرداخت دیه که در قتلهای عمد، شبه عمد، خطای محض، به ترتیب یک سال، دو سال و سه سال است آیا ابتدای زمان پرداخت، زمان صدور حکم است و یا تاریخ فوت، کدام یک ؟

جواب: در عمد، ظاهرا از حین توافق قاتل با ورثه مقتول است و در دو قسم دیگر بنابر احتیاط از تاریخ فوت است.

سؤال 999 مهلت پرداخت دیه اطراف در عمد، شبه عمد، خطای محض که به ترتیب یک سال، و دو سال و سه سال است ابتدای زمان پرداخت دیه از چه زمانی است از زمان صدور حکم است یا از تاریخ جراحات وارده ؟

جواب: بنابر احتیاط از تاریخ وقوع جراحات است مگر اینکه حکم اولی آن قصاص باشد که در این فرض از حین توافق به دبه حساب شود.

سؤال 1000 ابتدای پرداخت دیه قتل عمد تاریخ فوت است یا روز تراضی طرفین ؟

جواب: طبق توافق پرداخت می‎شود و اگر بر مطلق دیه بدون تعیین زمان پرداخت آن توافق شده باشد بعید نیست ابتدای آن از حین توافق حساب شود.

سؤال 1001 شخصی محکوم به دیه شرعی گردیده و موقعی که باید دیه را پرداخت نماید ادعا می‎کند که ندارد. ولی حاکم شرع احتمال قوی می‎دهد که اگر فرد

ناوبری کتاب