صفحه ۲۸۴

سؤال 994 در مورد دیه قتل که چند چیز را ذکر کرده اند با توجه به اینکه اختلاف قیمت فاحش دارند آیا اختیار انتخاب با خود قاتل است و یا با اولیاء مقتول که اگر قاتل خواسته باشد کمترین را بدهد اولیاء دم می‎توانند رد کرده بگویند ما رضایت نمی دهیم مگر به فلان مقدار؟

جواب: در انتخاب هر یک از آنها اختیار با دیه دهنده می‎باشد ولی قیمت نیاز به توافق طرفین دارد و همچنین پرداخت دیه در قتل عمدی نیاز به توافق دارد.

سؤال 995 روایات و کلمات فقها در دیه نقص اعضاء و از بین بردن منافع به طور اطلاق وارد شده است، مثلا فرموده اند قطع ید واحده نصف دیه کامله را دارد و وارد نمودن جرح به درون بدن، ثلث دیه را دارد، علی فرض موضوعیت دینار و شتر در جرح در اطلاقات چه باید کرد آیا جانی در انتخاب دیه مخیر است یا فقط ارزش دینار را باید بپردازد؟ (دادگستری آذربایجان غربی)

جواب: جانی در انتخاب یکی از آن شش چیز مخیر است.

تعیین دیه با قرعه

سؤال 996 چند نفر به شخصی هجوم می‎آورند و هر کدام جرحی را بر وی وارد می‎نمایند جراحتهای وارده کما و کیفا مختلف می‎باشد بعضی قابل قصاص و بعضی قابل قصاص نمی باشد و نیز بعضی بر اندام وارد شده و بعضی برسر و صورت و نیز بعضی به صورت دامیه و بعضی دیگر به صورت هاشمه و غیره می‎باشد این مطلب مسلم است که هر یک از مهاجمین به طور مستقل جرحی را وارد نموده لیکن معلوم نیست کدام جرح از کدام مهاجم صادر شده و خود مجروح نیز در این زمینه ادعایی ندارد مرقوم فرمایید حکم شرعی مسأله چیست و فصل نزاع به چه صورتی به عمل آید؟

جواب: در مفروض سؤال دیه جروح غیر قابل قصاص با قرعه تعیین می‎شود و قاضی شرع نسبت به جروح قابل قصاص، جارحین جارحین: وارد کنندگان زخم و جرح بر شخص. معلوم بالاجمال را وارد می‎کند که دیه آن جروح را با توافق بین خودشان بپردازند.

ناوبری کتاب