صفحه ۲۸۱

سؤال 982 در ارش، قیمت صحیح و معیوب را باید با فرض عبد (برده) ملاحظه کرد در صورتی که چنین ارزیابی، در حال حاضر امکان ندارد زیرا عبد وجود ندارد پس، از لحاظ تعیین دیه در این موارد چه حکمی باید صادر کرد؟ (دادگستری آذربایجان غربی)

جواب: در مفروض سؤال قاضی شرع باید به نظر خودش دیه آن را تعیین کند و بنابر احتیاط با مشورت دو نفر عادل کارشناس دیه آن را تعیین نماید.

سؤال 983 در اثر کاردی که به طحال شخصی رسیده و موجب فاسد شدن آن و بیرون آوردنش شده، آیا باید تمام دیه گرفته شود چون عضو فرد است نه زوج یا با ارش و حکومت باید حکم نمود؟ (شعبه 12 دیوان عالی)

جواب: ظاهرا تعیین مقدار دیه در مورد سؤال، طبق حکومت معنای حکومت در مسائل گذشته قصاص گفته شد. است.

سؤال 984 ارش که در فتاوا و روایات است با توجه به اینکه امروز عبد و امه وجود ندارد تا صحیح و معیوب حساب شود آیا اگر نظریه پزشک در مورد هزینه معالجه حساب شود کفایت می‎کند یا نه ؟ (یکی از دادگستریها)

جواب: در فرض سؤال باید قاضی شرع طبق صلاحدید خود با مشورت کارشناس، دیه آن را تعیین نماید.

سؤال 985 اگر زیبایی صورت زنی را با پاشیدن اسید از بین ببرد، دیه او چقدر است ؟ در صورتی که با جراحی، صورت او مثل اول یا بهتر ترمیم شود آیا دیه، ساقط نمی شود؟

جواب: اگر بدون زخم کردن تغییر داده باشد دیه آن طبق حکومت است، و معالجه، دیه را ساقط نمی کند.

تغلیظ دیه

سؤال 986 تغلیظ دیه به (مقدار) ثلث در مواردی که قتل در ماههای حرام انجام شده مخصوص قتل عمدی است یا شامل قتل شبه عمد و قتل خطاء نیز می‎شود؟

ناوبری کتاب