صفحه ۲۷۸

سؤال 968 با توجه به اینکه ساق پای انسان از دو استخوان مجزا به نامهای درشت نی و نازک نی تشکیل یافته آیا در شکستگی استخوان در صورتی که هر دو شکسته باشد یک شکستگی محسوب می‎گردد و یا اینکه دو شکستگی ؟

جواب: ظاهرا دو شکستگی محسوب است.

سؤال 969 کسی پایش شکسته می‎شود و مدتی از کار می‎ماند و وی علاوه بر دیه، دادخواست ضرر و زیان ایام بیکاری می‎دهد آیا دادگاه می‎تواند علاوه بر دیه، متهم را به ضرر و زیان محکوم نماید؟ (یکی از دادگستریها)

جواب: مجروح و مصدوم بیشتر از دیه مقرره حق مطالبه ندارد.

سؤال 970 آیا لگن خاصره منتهی الیه پا و جزء آن حساب می‎شود تا در شکستگی، حکم دیه پا بر آن بار شود؟ یا خارج از پا حساب می‎شود و حاکم به عنوان ارش حساب می‎کند؟ (یکی از دادگستریها)

جواب: لگن خاصره جزء پا نیست و دیه آن با حکومت تعیین می‎شود.

سؤال 971 با عنایت به اینکه دست انسان از آرنج پایین تر از دو استخوان به نامهای زند اعلی و زند اسفل تشکیل یافته آیا در شکستگی استخوان در صورتی که هر دو زند شکسته شده باشد یک شکستگی محسوب می‎گردد و یا اینکه دو شکستگی ؟

جواب: ظاهرا دو شکستگی محسوب است.

سؤال 972 در جایی که با ضرب عمدی، مدعی علیه باید دیه را بپردازد (و قصاص ندارد) آیا می‎شود علاوه بر دیه تعزیر کرد؟ (دادگاه آذربایجان غربی)

جواب: اگر توبه نکرده باشد مانعی ندارد.

سؤال 973 شخصی 95% دید چشم خود را در اثر ضربه جانی از دست داده آیا می‎تواند دیه تمام چشم را از جانی بگیرد یا باید با ارش و حکومت حکم داد؟ (شعبه 12 دیوان عالی)

جواب: در مفروض سؤال، دیه 95% دید چشم گرفته می‎شود.

سؤال 974 دیه ترک برداشتن استخوان بینی طوری که بینی فاسد نگردد چه خواهد بود؟

ناوبری کتاب