صفحه ۲۷۶

سؤال 961 دختری اغفال گردیده بر اثر عمل زنا دارای حمل می‎گردد که با استفاده از دارو، حمل که (ولد زنا) باشد از بین می‎رود، نسبت به عمل زنا حکم، صادر گردیده هم اکنون سؤال این است که نسبت به استفاده از دارو جهت از بین بردن حمل از نظر شرعی چه حکمی دارد. (دادگاه کیفری شهرستان قمشه)

جواب: عمل او حرام بوده و کار حرام تعزیر دارد به نظر حاکم شرع و دیه جنین را نیز بدهکار است و وارث او امام است یعنی حکم میراث میراث من لا وارث له: یعنی کسی که وارثی ندارد مربوط است با امام معصوم یا نائب او که حکومت صالح اسلامی تشکیل داده باشد. من لا وارث له را دارد و ظاهرا بر جنین زنا حکم ذمی بار است یعنی به حساب کافر ذمی دیه او حساب می‎شود و مصرف میراث من لا وارث له علی الاحوط فقراء می‎باشند و اگر مادر، فقیر است دیه را به او ببخشید.

دیه اعضاء زوج و فرد

سؤال 962 در روایتها وارد شده دیه هر عضوی که در بدن، زوج است زمانی که یکی از آن عضوها از بین برود نصف دیه است و آن عضوی که در بدن تنهاست زمانی که از بدن زایل شود تمام دیه است آیا این حکم به نظر حضرتعالی مختص به اعضاء ظاهری است و یا اعضاء باطنی (داخلی) را هم شامل می‎باشد؟ (دادگاه کیفری یک تبریز)

جواب: ظاهرا فرق ندارد مگر اینکه بیشتر از دو تا باشد مثلا در یک کلیه نصف دیه و در کبد تمام دیه ثابت می‎باشد ولی در غدد داخلی بدن، حکومت حکومت: جاهایی که دیه معینی در شرع ندارد آنچه را حاکم شرع بعد از مقایسه تفاوت ارزش مورد مجروح و مصدوم با سالم و صحیح آن صلاح می‎داند تعیین می‎کند و آن را ارش و جکومت می‎گویند. است.

دیه جرح و شکستگی اعضاء

سؤال 963 جراحات حارصه حارصه: زخمی سطحی که فقط به پوست بدن می‎رسد. و دامیه دامیه: زخمی که به داخل گوشت می‎رسد و خون بیرون می‎آید. و غیره که هر کدام دیه معین دارند ولی

ناوبری کتاب