صفحه ۲۷۳

سؤال 949 دیه قتل خطاء که با علم قاضی و یا با قسامه ثابت می‎شود به عهده قاتل است یا به عهده عاقله ؟

جواب: بنابر اقوی علم قاضی و قسامه حکم بینه را ندارند. ولی احوط مصالحه است.

سؤال 950 هرگاه قتل خطاء با علم حاکم ثابت گردد آیا دیه بر عهده عاقله است یا بر عهده جانی ؟

جواب: ظاهرا بر عهده عاقله است.

سؤال 951 در مواردی که دیه بر عاقله است آیا تقسیط دیه تقسیط دیه: سهمیه بندی کردن دیه بر عاقله بعنی بستگان پدری شخص ضارب یا قاتل. به طور مساوی است و یا بر اساس ما فرض الله است ؟

جواب: به طور تساوی است.

سؤال 952 در مواردی که دیه بر عاقله می‎باشد می‎توان دعوی را از ابتداء متوجه عاقله کرد و آنها را طرف نزاع قرارداد یا خیر؟

جواب: اگر بر عاقله عاقله: خویشاوندان پدری قاتل نظیر برادرها و عموها و عموزاده ها. بودن دیه محرز باشد مانند جنایت صبی، طرف دعوی مستقیما عاقله او می‎باشد و اگر محرز نباشد، طرف دعوی ابتداء خود جانی می‎باشد.

سؤال 953 هرگاه قتل خطایی محض با قسامه ثابت گردد بر جانی است یا بر عاقله ؟

جواب: در مسأله دو قول است و هر چند بودن بر عهده عاقله قوی است ولی احوط تصالح قاتل است با عاقله و این احتیاط ترک نشود.

سؤال 954 اگر شخص مریضی با شنیدن خبر ناراحت کننده ای از کسی فوت شد، قتل عمد است یا خطاء و یا تفصیل است بین مورد توجه و آگاهی مخبر و مورد جهل و یا غفلت او از مریضی و یا از تأثیر خبر در او؟

جواب: اگر قصد قتل نداشته قتل عمد نیست و اگر اخبار به نحو غیر متعارف نبوده حتی استناد قتل به خبر دهنده معلوم نیست و در صورت عدم استناد، حکم قتل خطاء را هم ندارد.

ناوبری کتاب