صفحه ۲۶۸

سؤال 932 اگر شخصی در صحنه تصادف یا در دعوایی جراحتی پیدا کرده در ابتداء فکر می‎کرد جراحت سطحی است رضایت داد لیکن با گذشت زمان جراحت عمیق و خطرناک شد با اینکه رضایت قبلی داده بود اما چون خسارتها زیاد شده آیا می‎تواند دعوی اقامه نماید در محکمه جهت تعیین دیه یا نه ؟ (دادگاه کیفری شهرستان قمشه)

جواب: اگر ضارب را بری الذمه کرده باشد نمی تواند مطالبه دیه کند.

سؤال 933 شخصی تگهبان اتومبیلها در پارکینگ بوده و فردی به عنوان اینکه پسر صاحب فلان ماشین پارک شده می‎باشد ماشین را سوار و به دستور و ممانعت نگهبان توجه ننموده و نگهبان درب ماشین را می‎گیرد ولی طرف ماشین را سریع به حرکت در آورده که موجب ضربه خوردن و مصدوم شدن نگهبان و سپس فوت او شده حال، این قتل آیا قتل عمد است یا شبه عمد؟ (دادگاه کیفری شهرستان قم)

جواب: در فرض مسأله، قتل مذکور ملحق به شبه عمد است و بعید نیست تمام دیه به عهده راننده باشد.

سؤال 934 اگر مردی هنگام نزاع با دیگری با کف دست خود ضربه ای به سینه وی وارد کند که در اثر آن او بمیرد و پزشک علت فوت وی را مرض قلبی اعلام نماید، و بنویسد که ضربه وارده به سینه وی که جای آن کبود شده موجب تشدید مرض و تسریع فوت پیرمرد 75 ساله گردیده است با توجه به اینکه ضارب از پیری و بیماری مقتول اطلاع داشته است. به نظر جنابعالی قتل مذکور عمد، شبه عمد یا خطاء می‎باشد؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر ضارب قصد کشتن نداشته باشد و نداند که اگر او را بزند کشته می‎شود شبه عمد می‎باشد.

سؤال 935 شخصی به قصد زدن زید تیراندازی می‎کند و به علی اصابت می‎کند و می‎میرد و هر دو محقون الدم هستند آیا قتل عمد است که قصاص دارد یا قتل خطاء محض است و یا شبه عمد؟ (شعبه 12 دیوان عالی)

جواب: حکم شبه عمد را دارد.

سؤال 936 اگر یک یا چند نفر، فردی را به دلیل داشتن افکار و فعالیتهای خاصی مهدورالدم تشخیص دادند و با این عقیده اقدام به قتل او نمودند آیا این قتل، عمدی است ؟

جواب: باید در منشاء تشخیص آنها تحقیق شود.

ناوبری کتاب