صفحه ۲۶۷

مسائل دیات

قتل و جرح عمد و شبه عمد

سؤال 928 قتل ناشی از تصادفات ماشین و امثال آن، قتل خطا است یا شبه عمد؟ و فرق است بین کسی که از نظر کاردان فنی مقصر شناخته شده و بی احتیاطی کرده و با رعایت مقررات رانندگی را نکرده یا کسی که چنین نیست ؟ (دادگستری همدان)

جواب: اگر قتل، مستند به تقصیر و تفریط راننده باشد شبه عمد محسوب می‎شود و الاخطاء محض محسوب است اگر چه از جهت رانندگی مقصر شناخته شود مانند راننده ماهر که از جهت گرفتن گواهی نامه تقصیر کرده باشد ولی قتل، مستند به تقصیر او نباشد.

سؤال 929 اگر قاتل مال نداشته باشد آیا می‎شود دیه را از پدر وی با اکراه اخذ کرد و به ورثه مقتول داد یا خیر؟

جواب: اگر قتل عمد یا شبه عمد باشد به پدر مربوط نیست مگر در صورت صغرصغر قاتل: صغیر و نابالغ بودن او. قاتل.

سؤال 930 در جایی که به واسطه ضرب عمدی، مدعی علیه باید دیه بپردازد آیا می‎شود علاوه بر اخذ دیه او را تعزیر کرد یا نه ؟

جواب: اگر توبه نکرده باشد بعید نیست.

سؤال 931 اگر کسی دیگری را به خیال اینکه کافر یا مهدورالدم است بکشد قصاص دارد یا نه، لطفا جواب شرعی را مرقوم فرمایید.

جواب: اگر مهدورالدم نبوده ظاهرا از موارد شبیه به عمد است خونبهای او را باید بدهد.

ناوبری کتاب