صفحه ۲۶۶

موارد سقوط قصاص

سؤال 922 صرف مشروبات الکلی به طور عام موجب تخفیف یا تشدید مجازات مرتکبین جرم می‎گردد یا خیر؟

جواب: اگر در حالی که مسلوب الاختیار بوده مرتکب جرم شده باشد اجراء حد مشکل است ولی دیه و ضمان ثابت می‎باشد.

سؤال 923 اگر کسی پس از صرف مشروبات الکلی مرتکب قتل گردد مشمول مجازات قصاص است یا دیه ؟ و آیا می‎توان مجرم مست را مسئول اعمال خود دانست یا خیر؟

جواب: اگر مسلوب الاختیار بوده قصاص اشکال دارد بلکه باید دیه بپردازد.

سؤال 924 انگیزه قتل با نیت خوب یا بد در میزان و نوع مجازات تغییری می‎دهد یا خیر؟

جواب: اگر قاتل با اعتقاد به جواز قتل، محقون الدم محقون الدم: کسی که جانش محترم است و باید حفظ شود. را کشته باشد احتیاط در ترک قصاص است ولی باید دیه را بپردازد.

سؤال 925 اگر شخص مسلمان غیر مسلمانی را به تنهایی بکشد آیا او را قصاص می‎کنند یا خیر؟

جواب: اگر کافر ذمی باشد قصاص ندارد ولی خونبهای او را باید بدهد.

سؤال 926 فردی متهم به زنا بوده و دیگری خیال کرده زانی مهدورالدم است و روی این اعتقاد و احساسات دینی او را کشته است آیا حکمش قصاص است ؟ (شعبه 12 دیوان عالی)

جواب: اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته باشد قصاص ساقط می‎باشد.

سؤال 927 اگر کسی به کسی دیگر به قصد کشتن، در خانه و غیره حمله نماید و در اثناء جنگ و زد و خورد، مهاجم و متجاوز کشته یا زخمی شود از نظر حکم شرع دیه و قصاص دارد یا خیر؟

جواب: اگر دفع مهاجم و متجاوز منجر به قتل و جرح وی شود با فرض ثبوت، قصاص و خونبها ندارد.

ناوبری کتاب