صفحه ۲۶۵

مورد گواهان غیر معتبر را (مثلا فاسق) به دادگاه معرفی نمایند و آنان هم گویند بلی اکبر، علی را تهدید به قتل نمود آیا از موارد لوث محسوب می‎شود و طرفین می‎توانند قسامه را انجام دهند یا نه ؟ (دادگستری آذربایجان غربی)

جواب: اگر برای قاضی شرع ظن به صدق دعوای مدعی حاصل شود و مدعی، ادعای قطعی داشته باشد از مواردلوث: وجود شواهد و امارات ظنی بر صدق مدعی به جای بینه که جای عمل به قسامه می‎باشد. لوث می‎باشد و الاخیر.

سؤال 919 قتلی که قاتل مشخص دارد و اعتراف به اصل قتل می‎کند و لیکن ادعای استناد آن به حکم حاکم شرع یا تجویز عالم و مجتهدی را دارد و آن حاکم یا عالم یا مجتهد انکار می‎کند آیا قسامه ورثه مقتول می‎تواند مثبت استناد به حکم حاکم شرع یا آن عالم و مجتهد باشد؟

جواب: اثبات حکم، به قسامه مدعی برخلاف موازین قضاء است و قدر متیقن از آن و دلیل آن در مباشرت قتل است و جریان آن نسبت به ممسک و آمر و ناظرممسک : نگه دارنده کسی تا دیگری او را بکشد. آمر: دستور دهنده قتل، ناظر: دیده بان قتل. دلیل ندارد و همچنین نسبت به حاکم شرع و سایر خصوصیات غیر از مباشرت به عمل، بلی فقها مباشرت جرح را هم به آن ملحق کرده اند.

سؤال 920 آیا در انجام مراسم قسامه درخواست مدعی و مدعی علیه مانند مراسم تحلیف شرط است ؟ (دادگستری آذربایجان غربی)

جواب: در مورد قسامه قسامه: قسم های پنجاه نفر در قتل عمدی و بیست و پنج نفر در قتل خطایی. باید مدعی، حاضر برای قسم خوردن باشد و درخواست مدعی علیه لازم نیست.

سؤال 921 در جایی که مدعی و یا مدعی علیه به حد بلوغ نزدیک است (مثلا 15 ساله است ولی به 16 نرسیده است) آیا می‎توانند مراسم تحلیف و قسامه را خودشان یا ولی ایشان بجا آورند؟ (دادگستری آذربایجان غربی)

جواب: حلف (قسم خوردن) غیر بالغ بی اثر است و حلف ولی نیز خالی از اشکال نیست و طبق احتیاط باید فصل خصومت موقوف به زمان بلوغ صبی گردد.

ناوبری کتاب