صفحه ۲۶۴

سؤال 915 اگر شخصی عمدا دست کسی را قطع کند ولی مجنی علیه با مراجعه به دکتر دست قطع شده را به بدن متصل کند و سالما یا با مختصر محدودیتی در حرکات انگشتان، جوش بخورد باز هم قصاص ثابت است یا تبدیل به دیه می‎شود؟

جواب: اگر شرائط قصاص با قطع نظر از وصل، موجود باشد وصل آن، قصاص را ساقط نمی کند.

سؤال 916 آیا می‎شود زنی را که اسید روی صورت زن دیگری پاشیده قصاص کرد؟

جواب: اگر قصاص بمثل کما و کیفا ممکن باشد قصاص مانع ندارد و اگر قصاص به مثل ممکن نباشد دیه دارد.

سؤال 917 مولانا ما رایکم فی روایه "لا قود لمن لا یقاد منه " و فی حال صحتها هل یمکن اتخاذها قاعدة کلیة لتعمیمها فی جمیع الموارد خصوصا ان احد الفقهاء الموجودین استند الیها لمنع القصاص اذا قتل البالغ غیر البالغ ؟

جواب: قد ذکرنا فی کتاب توضیح المسائل، انه لا یخلو من اشکال و ان الاحوط هو التصالح بالدیة . [ س - روایتی به این مضمون وارد شده که: "هر کس مورد قصاص واقع نشود، دیگری نیز برای او قصاص نمی شود" بعضی از فقها با استناد به این روایت فرموده اند: اگر شخص بالغ، صغیری را کشت، قصاص او جایز نیست. بر فرض صحت این روایت، به نظر حضرتعالی آیا می‎توان چنین قاعده کلی از آن به دست آورد یا نه ؟

ج - ما در رساله توضیح المسائل گفته ایم که مسأله فوق، خالی از اشکال نیست و احوط آن است که با گرفتن دیه، مصالحه شود.]

ثبوت قصاص به قسامه

سؤال 918 اگر اولیاء دم به استناد اختلاف قبلی اکبر با علی مدعی شوند که ما ظن پیدا می‎کنیم و در بعضی موارد به طور یقین طرح دعوی کنند که اکبر، علی را به قتل رسانیده و اظهار کنند که اکبر در حال حیات علی او را تهدید به قتل کرده و در این

ناوبری کتاب