صفحه ۲۶۳

مسائل قصاص

شرائط قصاص

سؤال 911 شخص مقتول، صغیر هم دارد و دختر بالغه و خانه دار هم دارد آیا وی - دختر بالغه - حق قصاص دارد یا خیر؟

جواب: بدون پرداخت سهم صغیر از دیه به قیم شرعی او حق قصاص ندارد و با پرداخت آن نیز خالی از اشکال نیست.

سؤال 912 شخصی دو نفر را به قتل می‎رساند بستگان یکی از مقتولین با قاتل به دیه تصالح می‎کنند، و بستگان مقتول دوم مطالبه قصاص می‎نمایند، با فرض اینکه قاتل دارایی بالفعل برای پرداخت دیه نداشته باشد و به وسیله کار کردن به تدریج بتواند دیه را پرداخت کند قصاص مربوط به مقتول دیگر بتاخیر می‎افتد یا خیر؟

جواب: در فرض مرقوم اگر تمام ترکه قاتل بدون استثناء چیزی از آن، وافی نباشد در صورتی که اولیاء مقتولی که می‎خواهند قصاص نمایند بقیه دیه مقتول دیگر را ضمانت نمایند می‎توانند قصاص کنند و الااحوط تأخیر قصاص است.

سؤال 913 آیا اولیاء مقتول پس از پذیرش دیه و انصراف از قصاص مجددا حق تقاضای قصاص را دارند یا نه ؟

جواب: با قبول دیه تقاضای قصاص مسموع نیست.

سؤال 914 حکم ازاله بکارت، قصاص است یا نه ؟ و بر فرض دیه، مقدار آن را بیان فرمایید و آیا فرقی هست در اینکه جانی، مرد باشد یا زن و یا دختر؟

جواب: اگر ازاله کننده باکره باشد و قصاص، بدون زیاده ممکن باشد ظاهرا قصاص مانعی ندارد اگر چه احوط تصالح به دیه است و در غیر این فرض باید دیه پرداخت شود و دیه آن به مقدار مهرالمثل است.

ناوبری کتاب