صفحه ۲۶۲

دو را عفو کنند همان طوری که قصاص از قاتل، ساقط می‎شود حبس ابد از نگهدارنده هم ساقط می‎شود یا خیر؟ و هکذا نسبت به امر قتل و مراقب ؟

جواب: اگر توبه کنند محلی برای حبس و تعزیر باقی نمی ماند.

سؤال 908 توبه زانی محصن یا غیر محصن، قبل از اقرار یا شهادت بینه و نیز توبه شخص محارب قبل از دستگیری، به نظر بعضی از فقها، موجب سقوط حد از آنها می‎شود، نظر حضرتعالی در دو مورد ذکر شده و نیز در مورد توبه مرتد فطری مرد، قبل از رسیدن به حاکم شرع و اقرار یا شهادت بینه چیست ؟

جواب: اگر برای قاضی شرع، ثابت شود که زانی قبل از اقرار و اقامه بینه و نیز محارب قبل از دستگیری توبه کرده است نباید حد، جاری کند. ولی توبه در مورد ارتداد فطری مرد، اگر ارتداد برای قاضی شرع ثابت شود، حد را ساقط نمی کند گرچه بنابر اقوی، توبه او بین خود و خدا قبول می‎شود و اگر مرتد فطری، زن باشد، توبه او قبول است.

سؤال 909 توبه شخص قبل از اقرار و یا شهادت بینه و رسیدن به حاکم شرع از کارهایی که موجب تعزیر می‎باشد آیا موجب سقوط حکم تعزیر می‎شود یا نه ؟

جواب: در صورت ثبوت آن برای قاضی شرع، تعزیر ساقط می‎شود.

سؤال 910 در مواردی که با توبه متهم، مجازات او ساقط می‎شود آیا توبه باید احراز گردد یا اظهار توبه کافی است ؟ و یا در موردی که علم به عدم توبه متهم حاصل نیست و دادگاه علم ندارد که متهم جهت فرار از مجازات اظهار توبه می‎نماید اظهار توبه، توبه محسوب می‎گردد؟ (دادگستری شهرستان بجنورد)

جواب: اگر احتمال عقلایی به صدق مدعی توبه داده شود حکم توبه بر آن مترتب می‎شود.

ناوبری کتاب