صفحه ۲۶۱

سؤال 903 در مواردی که اگر بلوغ متهم ثابت و قطعی شود حد شرعی بر او جاری است با آنکه احتمال بلوغ داده می‎شود آیا تجسس و تحقیق در رسیدن او به بلوغ جائز است ؟ (دادگستری شهرستان بجنورد)

جواب: باید تحقیق شود و اگر با تحقیق ثابت نشد حکم غیر بالغ را جاری نماید.

سؤال 904 آیا اجراء حد مثل شلاق زدن و یا تعزیر باید در یک دفعه باشد یا در دفعات متعدده می‎توان آن را اجراء نمود و یا بستگی به نظر حاکم شرع صالح و یا ضعیف و قوت جسمی مجرم دارد؟

جواب: در اجراء حد اگر اجراء آن در یک دفعه محذوری نداشته باشد باید در یک دفعه اجراء شود ولی تعزیر، بستگی به صلاحدید حاکم شرع دارد.

سؤال 905 چون بین قضات شرع معمولا در چگونگی تعزیر و اجراء آن به تمام اعضاء جز نزدیکی کلیه ها و یا اجراء آن فقط به کف پا و یا بر روی کمر اختلاف وجود دارد وظیفه شرعی را بیان فرمایید. (مسئولین بازپرسی)

جواب: اجراکننده تعزیر تابع نظر صادر کننده حکم است و صادر کننده حکم باید موازین شرعیه را در نظر بگیرد مثلا تعداد شلاقها را از تعداد شلاقهای حد، کمتر تعیین کند و از زدن شلاق به اعضایی که مانند سر و صورت و عورت، در حد، ممنوع است منع نماید و به طور کلی اگر جامع شرائط فتوی است طبق رأی خود، حکم صادر نماید و الادر موارد مشکوکه به مجتهدی که او را نصب کرده مراجعه نماید.

ضمنا به کتاب "ولایه الفقیه" اینجانب جلد 2 صفحه 408 ببعد مراجعه شود.

سؤال 906 اگر تعزیر متهمی منجر به مرگ وی شد چه کسی دولت یا شخص تعزیر کننده و یا آمر باید دیه او را بدهد؟

جواب: اگر تعزیر، طبق موازین شرعیه اجراء شود هیچ کس ضامن نیست و در غیر این فرض، متخلف ضامن است.

توبه: مسقط حد یا تعزیر

سؤال 907 هرگاه شخصی کسی را نگه دارد و دیگری اورا بکشد سپس اولیاء هر

ناوبری کتاب