صفحه ۲۶۰

جواب: در مفروض سؤال، تعزیر جایز نیست و الحدود تدراء بالشبهات.

سؤال 900 افرادی به واسطه در اختیار داشتن امکاناتی از راه دور اقدام به اعمال شکنجه و تا حدی خواندن فکر و عقائد می‎نمایند که این امر باعث اخلال های فکری و عصبی شده و تفتیش عقائد قلمداد می‎گردد حکم ذات این امور چیست و حکم شرعی اعمال کنندگان این امور و افرادی که مورد ظلم و اذیت می‎شوند را بیان فرمایید؟

جواب: سؤال مجمل است اگر منظور غیر سحر است، هر کاری که موجب ظلم و ایذاء و اخلال فکری و عصبی و یا تصرف در جسم و روح شخص یا اشخاص باشد آن هم حرام می‎باشد و حاکم شرع می‎تواند مرتکب آن را تعزیر نماید.

سؤال 901 بعضی افراد با انگیزه خصومت و عناد با استفاده از این روش، طرف را به حالت خواب مصنوعی می‎برند و در آن حال، او را انجام بعضی جرائم و اعمال زشت و گناه وا می‎دارند، چه کسی مستحق شرعی مجازات ارتکاب جرائم ذکر شده می‎باشد، شخص مباشر که به خواب برده شده یا خواب کننده ؟ و یا فرق است بین موردی که شخص مباشر با رضایت و میل، خود را در اختیار خواب کننده قرار می‎دهد و موردی که بدون رضایت و اختیار، او را خواب کرده باشند؟

جواب: بر فرض اینکه صرف خواب کردن بی اشکال باشد ولی القاء انجام کارهای حرام اگر ممکن باشد قطعا حرام است و خواب کننده ای که چنین القائاتی را انجام داده مستحق تعزیر شرعی است، ولی بر شخص خواب برده شده چون مسلوب الاختیار بوده تعزیر جاری نیست مگر اینکه عمدا خودش را به منظور اجرای امور حرام در اختیار خواب کننده قرار دهد.

اموری مربوط به حد و تعزیر

سؤال 902 برای جواز تعزیر آیا حکم شفاهی حاکم شرع کافی است یا باید کتبی باشد؟ و چه کسانی می‎تواند حکم را اجراء کنند؟ (مسئولین قضایی و بازپرسی)

جواب: حکم شفاهی کافی است و صادر کننده حکم تعزیر به هر کس دستور داده باشد او مجاز می‎باشد. یادآور می‎شود که تعزیر در مقابل جرم ثابت است نه برای اثبات جرم.

ناوبری کتاب