صفحه ۲۶

آفتاب

سؤال 34 آیا شیشه، حائل و مانع نور خورشید که یکی از پاک کنندگان است می‎باشد؟

جواب: مشکل است و باید احتیاط شود.

نجاسات

بول و غائط

سؤال 35 اگر آب یا رطوبتی که معمولا نه رنگ دارد و نه بو از مخرج غایط خارج شود پاک است ؟

جواب: اگر از اجزای نجاست در آن نباشد پاک است.

سؤال 36 اگر غیر از بول، لباس مادر پرستار بچه به سایر نجاسات متنجس باشد در نماز معفو است یا نه ؟

جواب: بنابر احتیاط، معفو نیست مگر در مورد عسر و حرج.

سؤال 37 و آیا بدن او (پرستار) نیز همین حکم عفو را دارد چه متنجس به بول باشد یا غیر آن ؟

جواب: بنابر احتیاط حکم آن را ندارد مگر در مورد عسر و حرج.

مردار

سؤال 38 اگر کسی از ظرفی شیره، و از ظرف دیگر روغن، و از ظرف سومی آب برداشته و به ظرفی ریخته، و بعد متوجه شده که موش مرده ای در آن است، ولی نمی داند در کدام یک از آن سه ظرف بوده؛ آیا کدام یک از اینها نجس یا پاک است ؟

جواب: اگر از نفوذ شیره یا روغن در باطن موش تشخیص دهد که در کدام بوده، از آن اجتناب می‎کند؛ و اگر نتواند تشخیص دهد، باید از همه آنها اجتناب کند.

ناوبری کتاب