صفحه ۲۵۹

تعزیر سایر گناهان

سؤال 896 الف: در جرائمی که جنبه حق مردمی دارد اما چون به ضرر و زیان جامعه نیز می‎باشد و از جنبه شرعی گناه است و به لحاظ گناه بودن آن جنبه خدایی نیز دارد مثل خیانت در امانت و کلاهبرداری و تصرف عدوانی و غیره آیا با گذشت شاکی شرعا تعقیب و مجازات متوقف می‎گردد و یا به لحاظ گناه بودن آن و جنبه عمومی آن ولو شاکی رضایت بدهد می‎توان متهم را تعزیر نمود؟

ب: و آیا در جرائم مذکور رسیدگی و صدور حکم غیابی جائز است یا نه ؟

جواب: الف - در صورت گذشت شاکی اگر عاصی توبه کرده باشد تعزیر او ساقط می‎شود و الابنابر احتیاط شرائط نهی از منکر لحاظ شود.

ب - در صورت عدم امکان احضار او حکم غیابی مانع ندارد. (و لکن الغائب علی حجته یعنی: شخص غائب که محکوم می‎شود بالاخره حجت و دلیل خود را دارد.).

سؤال 897 در بعضی دهات مرسوم است پسری، دختری را بدون اطلاع پدر دختر و بدون رضایت دختر یا با رضایت وی به قصد ازدواج از کوچه به یک خانه امن فراری می‎دهد چنانچه این عمل موجب از بین رفتن عفت شود آیا می‎شود پسر را تعزیر کرد یا نه ؟

جواب: اگر برای قاضی شرع از راههای شرعی ثابت شود که پسر، او را ربوده است می‎تواند او را تعزیر نماید.

سؤال 898 اگر عملی از نوع معاملات یا غیر آن به نظر مقلد مکلف جایز باشد ولی به نظر حاکم شرع، حرام، آیا حاکم شرع می‎تواند مرتکب آن را تعزیر نماید؟

جواب: در مفروض سؤال، تعزیر جایز نیست.

سؤال 899 در مواری که مرتکب گناه، ادعا می‎کند یقین به گناه و حرام بودن، کار مورد نظر نداشته یا مدعی داشتن و یا وجود مجوزی شرعی هر چند به اعتقاد خود باشد آیا تعزیر او جایز است ؟

ناوبری کتاب