صفحه ۲۵۶

ارتدادش عقد آنها منفسخ و زوجیت، باطل شده است و پدر فرزندان باید مصلحت آنها را در نظر بگیرد که اگر ملاقات مادرشان با آنها معرضیت معرضیت: در معرض بودن. برای اغواء و انحراف آنها داشته باشد ممانعت کند و الاممانعت نکند.

سؤال 889 مدتی است که یک عده بهایی توبه کرده اقرار به اسلام نموده اند ولی در مساجد حاضر نمی شوند احتمال می‎رود که از ترس بوده و صرفا لقلقه لفظی باشد، لطفا جواب شرعی را بیان فرمایید.

جواب: اگر توبه آنان و مسلمان بودنشان مورد قبول حاکم شرع باشد مادامی که ارتداد مجدد آنان به حاکم شرع ثابت نگردیده است حکم اسلام را دارند.

ناوبری کتاب