صفحه ۲۵۲

سرقت از آنجا سرقت از حرزحرز: جای امن برای حفظ مال از خطر سرقت است و از جمله شرائط اجراء حد سرقت می‎باشد. محسوب می‎شود و در غیر این فرض سرقت از حرز محسوب نمی شود.

سؤال 877 در قطع ید سارق، تخدیر و بی حس کردن عضو جائز است یا خیر؟

جواب: عضو را بی حس نمودن مشکل است.

سؤال 878 آیا احتمال توبه در سرقت و امثال آن برای سقوط حد کافی است یا لازم است توبه احراز گردد؟ (یکی از دادگستریها)

جواب: در مواردی که توبه مسقط حد است مانند توبه قبل از قیام بینه، اگر احتمال عقلایی به صدق مدعی توبه داده شود حد ساقط می‎شود.

سؤال 879 آیا تقاضای قطع ید از کسی که مالش به سرقت رفته لازم است یا تقاضای حکم شرعی کافی است ؟ (شعبه 12 دیوان عالی)

جواب: بنابر احتیاط موقوف به مطالبه قطع می‎باشد.

سؤال 880 در سرقت اگر مال مسروقه را شهربانی و مامورین به صاحبش مسترد نمایند حد ساقط است یا خیر؟ (دیوان عالی شعبه 12)

جواب: اگر قبل از مرافعه به حاکم، مال مسروق به صاحبش مسترد شود جواز اجراء حد هر چند پس از مرافعه ثابت نیست.

سؤال 881 اگر برای یک نفر سرقت واجد شرائط حد با سرقت فاقد شرائط حد ثابت شود آیا اجراء حد کفایت از تعزیر می‎کند و یا به لحاظ سرقت واجد شرائط حد باید حد اجراء شود و به لحاظ سرقت فاقد شرائط حد، تعزیر اجراء شود؟

جواب: در مفروض سؤال بنابر احتیاط یه اجراء حد اکتفا شود.

تعزیر سارق

سؤال 882 سارق حرفه ای را مسروق منه قبل از رجوع به حاکم عفو می‎کند و با توجه به اینکه رها کردن این گونه سارقین نظام جامعه را به هم می‎زند حاکم، حق دارد

ناوبری کتاب