صفحه ۲۵۱

سؤال 873 در صورتی که صغیری از صغیره ای به عنف عنف: با زور و اکراه. و زنائا ازاله بکارت نموده باشد پرداخت مهرالمثل به عهده خود صغیر است یا عاقله وی باید پرداخت نماید؟

جواب: به عهده عاقله او است مگر اینکه مهرالمثل کمتر از یک بیستم دیه کامله باشد که در اینصورت خود صغیر ضامن است که باید ولی او از مال صغیر بپردازد و اگر نپردازد باید خود صغیر بعد از بلوغ بپردازد.

سؤال 874 اگر مردی و زنی با جهل به اینکه با اعطاء و اخذ اجرت، نزدیکی حلال نمی شود نزدیکی کنند مثلا خیال می‎کردند فقط زنای با زور حرام است، حد از آنها ساقط است یا نه ؟

جواب: در فرض مسأله، حد جاری نمی شود.

حد قذف قذف: نسبت زنا یا لواط به کسی دادن. نسبت دهنده قاذف و نسبت داده شده مقذوف می‎باشند.

سؤال 875 در صورتی که مقذوف، قاذف را عفو نماید فقها فرموده اند: حد قذف (نسبت زنا یا لواط به کسی دادن) ساقط می‎شود مرقوم فرمایید تعزیر او پس از عفو جایز است یا خیر؟

جواب: در صورت عفو مقذوف اگر قاذف توبه کرده باشد احتیاط در ترک تعزیر است و اگر توبه نکرده باشد تعزیر می‎شود.

حد سرقت

سؤال 876 چنانچه سارقی با شکستن قفل درب اتومبیل که در کنار خیابان پارک شده آن را برباید عمل وی سرقت از (حرز) محسوب می‎شود؟ در همین فرض اگر آن را از پارکینگ یا گاراژ سرقت کند چطور؟

جواب: هر جایی که حفظ و نگهداری ماشین در آنجا عقلایی و معمول است

ناوبری کتاب