صفحه ۲۵۰

جواب: در صورت احتمال صدق او حکم احصان جاری نمی شود. و ظاهرا تحقیق هم لازم نیست.

سؤال 869 در صورتی که زن شوهردار مبتلی به زنا شود آیا در موارد ذیل محصنه محسوب می‎شود و استحقاق رجم دارد یا خیر؟

1 - در صورتی که شوهر وی عنین عنین: مردی که از انجام عمل زناشویی عاجز است. باشد.

2 - در صورتی که شوهر وی از او منزجر و حاضر به مواقعه با او نگردد.

3 - در صورتی که علقه زوجیت به عقد انقطاعی باشد نه عقد دائم.

4 - در صورتی که شوهر به او دخول نکرده باشد. (دادگستری شهرستان قم)

جواب: در هیچ یک از موارد سؤال حکم احصان جاری نمی شود.

سؤال 870 اینکه در رساله مرقوم فرموده اید اگر کسی دید شخصی با زن یا یکی از بستگانش زنا می‎کند می‎تواند هر دو را بکشد. اگر همان موقع نتوانست یا ترسید آیا می‎تواند بعدا و در فرصت مناسبی آنها را بکشد؟

جواب: محل تأمل است و اقامه دلیل بر اصل مسأله نیز به نحو اطلاق مخصوصا نسبت به زن مشکل است.

سؤال 871 در صورتی که مردی زن دارد ولی به واسطه بیماری رحم زوجه خود، نتواند وطی از قبل نماید و لیکن امکان سائر استمتاعات و وطی در دبر برای او باشد و با این وضع اقدام به زنا کند حکم زنای محصن را دارد یا خیر؟

جواب: حکم به زنای محصن خالی از اشکال نیست. "و الحدود تدراء بالشبهات"الحدود تدراء بالشبهات: اجراء حدود با اندک شبهه ای متوقف خواهد شد..

سؤال 872 نعوذ بالله کسی زنای محصنه کرده و سرش فاش نشده و توبه کرده آیا در رابطه با شوهر این زن که مسلما راضی نیست چه کند؟

جواب: برایش استغفار و احسان نماید.

ناوبری کتاب