صفحه ۲۵

شدن آن هنگام تطهیر آن با شلنگ متصل به آب کر، خارج نمودن غساله لازم است یا نه ؟

جواب: پاک می‎شود و خروج غساله غساله: آبی است که هنگام شستن چیزها از آنها خارج می‎شود. لازم نیست.

سؤال 29 تطهیر که به وسیله دستگاه لباسشویی صورت می‎گیرد که همه لباسها اعم از پاک و نجس را در یکجا جمع و آب بر همه آنها مسلط شده، و پس از قطع آب، غساله تدریجا خارج می‎شود، بدون اتصال کفایت می‎کند یا نه ؟

جواب: با اتصال به آب کر پاک می‎شود.

سؤال 30 آیا تطهیر لباسها توسط بعضی از ماشینهای رختشویی که هنگام دوران دیگ آن و تخلیه آب، تماس آب شلنگ با آب شبکه قطع می‎شود گرچه این عمل چندین مرتبه انجام می‎شود ولی قهرا تطهیر، با آب قلیل می‎باشد کافی است یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال که شستن با آب قلیل می‎باشد اگر حداقل، سه مرتبه شسته شود و آب غساله آن خارج گردد کافی است.

سؤال 31 در تطهیر لباسهایی که با ماشین رختشویی شسته می‎شود و باید با فشار آب غساله آنها خارج شود با دوران سریع ماشین، آب غساله لباسها خارج می‎شود بدون هیچ فشاری بر لباس و پارچه آیا همین مقدار، کافی است ؟

جواب: کافی است و حکم فشار را دارد.

سؤال 32 اگر چیزی با سه واسطه یا بیشتر به نجس اصلی متصل شد نجس می‎شود یا نه ؟

جواب: اگر کثرت واسطه به حدی برسد که عرفا حکم به سرایت نشود اجتناب لازم نیست.

زمین

سؤال 33 آیا زمین آسفالته و تخته و چوب و فرش، پاک کننده است یا نه ؟

جواب: مشکل است.

ناوبری کتاب