صفحه ۲۴۹

مسائل حدود

زنای محصن و محصنه

سؤال 867 مردی که دارای زوجه باشد و مبتلی به زنا شود در موارد ذیل محصن می‎باشد و با وجود شرائط دیگر استحقاق رجم دارد یا خیر؟

1 - در صورتی که زوجه او در حال زنای مرد، حائض باشد.

2 - در صورتی که زوجه او صائمه باشد.

3 - در صورتی که از زوجه خود غائب باشد و لیکن به وسیله طیاره یا سیاره در مدت کوتاهی قادر باشد خود را به زوجه خویش برساند.

4 - در صورتی که زوجه او ناشزه بوده و از وی تمکین نمی نماید.

5 - در صورتی که به قصد زنا و فرار از رجم از شهری که زوجه او در آن می‎باشد به شهر دیگر رفته و در آنجا زنا کند.

6 - مردی که دارای دو زن می‎باشد یکی مدخول بها و دیگری غیر مدخوله. زوجه مدخول بها را طلاق بائن می‎دهد و قبل از دخول به دومی مبتلی به زنا بشود. (دادگستری شهرستان قم)

جواب: در مورد 4 و 6 احصان احصان: شوهر داشتن مرد و در صورت احراز این شرط با سایر شرائط، حکم آن سنگسار نمودن مرد و زن زناکار است. محقق نیست و در بقیه نیز به واسطه مورد شبهه بودن آنها حکم احصان جاری نمی شود.

سؤال 868 در هر مورد از موارد فوق که صدق احصان نشود مجرد ادعا از طرف زانی به وجود عذر، کفایت در رفع رجم می‎کند یا اینکه نیاز به تحقیق و اثبات دارد؟ (دادگستری شهرستان قم)

ناوبری کتاب