صفحه ۲۴۷

نقض حکم

سؤال 860 مولانا یقول احد الفقهاء المعاصرین لواصدرا الحاکم الشرعی حکما فی حد من الحدود طبقا لشهادة الشهود ثم رجعوا عن شهادتهم لظهور خطائهم قبل الاستیفاء، یجب تنفیذ الحکم فی هذا الحال، ما رایکم فی هذا القول ؟ علی سبیل المثال شهد الشاهدان عمروا قد سرق و حکم الحاکم بقطع الید استنادا علی الشهادة و رجع الشاهدان عن شهادتهما معترفا بالخطاء قبل الاستیفاء یجب علی الحاکم تنفیذ الحکم من غیر اعتبار لمثل هذا الرجوع ؟ (اخوانکم فی الخلیج)

جواب: ینقض الحاکم حکمه فی مفروض السؤال. [ س - بعضی از فقها می‎گویند: اگر حاکم شرع به استناد شهادت شهود، حکمی در مورد یکی از حدود شرعی صادر کرد و قبل از اجراء حکم، شهود به خطا خود پی برده و از شهادت منصرف شدند با این حال، حکم حاکم باید اجراء گردد نظر حضرتعالی چیست ؟ (برادران شما در خلیج فارس)

ج - در مورد سؤال، حکم حاکم شرع نقض می‎شود.]

سؤال 861 پس از اینکه حاکم در تعزیرات حکم به مقداری خاص از حبس و یا شلاق می‎نماید قبل از اجراء حکم خود می‎تواند طبق مصلحت، مقدار تعیین شده را کم یا زیاد و یا تبدیل به نوع دیگر تعزیر کند یا خیر؟

جواب: اگر اشتباه او برای خودش چه در نوع تعزیر و چه مقدار آن کشف شده باشد باید حکم خود را نقض کند و الانمی تواند نقض نماید.

خطای قاضی

سؤال 862 قاضی شرع مجتهد و منصوب اگر حکم به اعدام داد و بعدا به هر دلیلی مثل خروج از عرف قانونی معمول محاکم حکم او مورد تشکیک قرار گرفت آیا او در حکم به اعدام آمر به قتل است ؟

جواب: حکم قاضی شرع مجتهد و منصوب اگر مطابق موازین شرعیه واقع

ناوبری کتاب