صفحه ۲۴۵

اختیارات قاضی

سؤال 850 با فرض پیگیری شاکی، محکمه می‎تواند بنا به مصالحی که در نظر است از تعزیر مجرم صرف نظر نماید یا خیر؟

جواب: قاضی منصوب تابع مقررات نصب می‎باشد.

سؤال 851 آیا حاکم شرع می‎تواند از نظر زمان موقعیت و تشخیص مصلحت، حکم کلی تعزیر متهمی را به فرد یا افرادی بدهد؟ (مسئولین بازرسی)

جواب: با تعیین معیار می‎تواند به فرد مورد وثوق خود اجازه بدهد ولی به طور کلی نمی تواند به نظر او موکول نماید.

سؤال 852 با توجه به اینکه تعیین نوع و کیفیت تعزیر شرعا با حاکم است آیا این قاعده در مورد قضاوت ماذون و منصوب که غیر مجتهدند ولی به لحاظ ضرورت، منصب قضا را پذیرفته اند جاری است و یا شرعا این اختیار منحصر به قضاوت واجدالشرائط است ؟

جواب: قاضی منصوب تابع نصب است.

سؤال 853 ارش جنایات مانند دیه مؤجل مؤجل: مهلت دار در برابر نقد. می‎باشد یا اینکه اختیار آن از نظر نقد و تأجیل با حاکم است ؟

جواب: ظاهرا موکول به نظر حاکم است.

سؤال 854 آیا حاکم شرع می‎تواند و یا باید زن یا مرد همجنس باز را به ازدواج مجبور نماید و هزینه آن را اگر ندارند بیت المال تأمین نماید؟

جواب: در صورت ثبوت آن با موازین شرعیه، اجراء حد، واجب است ولی مجبور کردن بر ازدواج، واجب نیست بلکه در صورتی که حد آن، قتل نباشد یا اینکه اجراء حد، ممکن نباشد باید طبق موازین شرعی نهی از منکر، عمل نماید.

سؤال 855 آیا پس از اثبات جرم متهم در حقوق مردمی اگر دادگاه بدون اعمال

ناوبری کتاب