صفحه ۲۴۴

علم قاضی

سؤال 846 در مسأله منکرات مثل زنا و... آیا علم قاضی حجت است یا نه و اگر حجت است اعم از اینست که از روی حدس باشد یا از روی حس و یا منحصر است به موردی که خود دیده باشد و اگر بتواند به علمش مطلقا عمل کند چرا منتظر چهار شاهد عادل و یا چهار اقرار بشود چون نوعا با اقرار اول و دوم علم حاصل می‎شود. (ستاد مبارزه با منکرات)

جواب: بعضی از علماء، علم قاضی شرع را مطلقا حجت می‎دانند ولی به نظر اینجانب در امور جنسی، علم قاضی شرع حجت نیست و در غیر آنها هم احتیاط شود.

سؤال 847 اگر یک نفر شهادت بدهد بر زنای کسی و از گفتارش برای قاضی علم حاصل شود آیا باز باید به آن یک نفر شاهد حد قذف زده شود یا نه ؟

جواب: در مفروض سؤال اجراء حد قذف محل اشکال است.

سؤال 848 اگر شخصی به جرمی متهم است که به نظر و عقیده خود، اظهار آن شرعا واجب نیست ولی قاضی شرع او را به دلیل کتمان و خودداری از اعتراف به آن، تعزیر می‎کند سؤال این است که در این مورد که به تشخیص متهم، اظهار آن واجب نیست می‎توان شرعا او را تعزیر نمود؟

جواب: تعزیر برای جرائمی است که از راههای شرعی ثابت و محرز شده باشد نه برای اثبات جرم. و الحدود تدراء بالشبهات، (با اندک شبهه ای حد، جاری نمی شود).

سؤال 849 محدوده اعتبار و حجیت علم قاضی شرع که باستناد آن بتواند حکم کند را نسبت به موارد زیر بیان فرمایید: 1 - حق الله فردی 2 - حق الله اجتماعی

3 - حق الناس فردی 4 - حق الناس اجتماعی.

جواب: در امور جنسی مانند زنا و لواط، علم قاضی شرع حجت و نافذ نیست و در غیر آنها نیز احوط اکتفا نمودن به اقامه بینه و قسم است.

ناوبری کتاب