صفحه ۲۴۳

سؤال 843 اگر راننده سابقه دار و دارای گواهی نامه در اثر سبقت ناگهانی و سرعت غیر مجاز اتومبیل دیگر، وحشت زده شده و کنترل خود را از دست داده و بی اختیار به ماشین دیگری برخورد نماید و خسارت عمده به هر دو ماشین وارد شود در این صورت خسارت وارده به عهده مباشر یا به عهده سبب است ؟ که راننده ماشین دیگر بوده که سبقت غیر مجاز داشته است و با توجه به اینکه کاردانهای فنی طبق مقررات موجود مباشر را مقصر معرفی کرده و دلیل دیگری هم در بین نباشد، فصل نزاع به چه نحو است و کدام یک از آنان ضامن می‎باشد؟

جواب: در خسارت وارده ضمان آن دائرمدار استناد است، وارد کردن خسارت با اختیار یا بدون اختیار استنادش به هر کس ثابت شود آن شخص ضامن است و در صورت نزاع و اختلاف طبق موازین قضاء اگر مدعی، بینه شرعیه اقامه نکند قسم به منکر متوجه می‎شود.

سؤال 844 آیا اعمال فشار و تهدید بر شخص زندانی توسط تعزیر جهت اعتراف گرفتن براساس اعتراف دیگران و یا وجود گزارش و قرائن احتمالی و ظنی جایز است ؟ و اقرار او شرعا معتبر می‎باشد یا نه ؟

جواب: در مفروض سؤال، تعزیر جایز نیست، تعزیر برای جرم ثابت و محرز است نه برای اثبات و احراز جرم و چنین اقراری شرعا نافذ و معتبر نیست.

سؤال 845 احیانا بعضی افراد با انگیزه خصومت و بی آبرو کردن طرف و یا مقاصد شیطانی دیگری، طرف را هیپنوتیزم نموده و در آن حال، با القاء مطالبی، اقرار و اعترافاتی نسبت به کارهای زشت و قبیحی که بعضا موجب حد شرعی هستند از او می‎گیرند آیا چنین عملی جایز است ؟ و آیا چنین اعترافاتی اعتبار شرعی و قانونی دارند یا نه ؟

جواب: حرام بودن آن قطعی است و کسانی که متصدی این قبیل کارها می‎شوند مستحق تعزیر شرعی هستند و اقرار و اعتراف افراد در چنین حالی ارزش شرعی و قانونی ندارد و چنانچه از این طریق به حیثیت مسلمانی لطمه وارد شود باید جبران گردد.

ناوبری کتاب