صفحه ۲۴۲

جواب: اقراری که در شرائط تخویف و تهدید و یا اکراه باشد ارزش و اعتبار ندارد.

سؤال 838 آیا به اقرار دیگری در حق کسی که از روی اکراه یا غیر اکراه شده باشد باید شرعا ترتیب اثر داد؟

جواب: اقرار با اکراه اثر ندارد، بلی شهادت شهود عادل در حال عادی بدون اکراه معتبر است هرچند در حق غیر.

سؤال 839 فحاشی، تهدید، ایجاد مزاحمت با قسم ثابت می‎شود یا نه ؟

جواب: با قسم ثابت نمی شود مگر اینکه منکر در نزد قاضی شرع، قسم را به مدعی ارجاع دهد.

سؤال 840 در بعضی از دعاوی، طرفین قبل از مراجعه به دادگاه با تراضی خود به وسیله شخص ثالث مراسم تحلیف را بجا آورده ترک دعوی می‎کنند، آیا حلف و فصل خصومت مذکور، شرعی و صحیح است که در نتیجه بعدا نمی توانند در دادگاه طرح دعوی کنند یا خیر؟ (دادگستری آذربایجان غربی)

جواب: اگر قاضی شرع طبق موازین قضاء، قسم نداده باشد، طرح دعوی در نزد قاضی شرع مانع ندارد.

سؤال 841 در دیه و قصاص جرح و قتل تصادفات رانندگی که ملاک، استناد جرح و قتل به تقصیر راننده است، آیا این استناد باید به نظر کارشناسان فنی دولتی باشد یا نظر عامه مردم و شاهدین صحنه تصادف ؟ و در صورت تفاوت نظر آنان، کدام مقدم است شرعا؟

جواب: ملاک، علم قاضی شرع یا بینه معتبره و یا اقرار خود راننده است.

سؤال 842 در تشخیص جرم، گاه سازمانهای دولتی از نظر دکتر و تشخیص او در مورد زنا و دخول در قبل و دبر استفاده می‎کنند آیا این راه شرعیت دارد و منافی با لزوم چهار شاهد عادل در تشخیص جرم نیست ؟

جواب: با نظر متخصص برفرض اینکه اصل عمل ثابت شود کیفیت عمل و استناد آن به شخص معین ثابت نمی شود.

ناوبری کتاب