صفحه ۲۴۱

سؤال 832 در مواردی که اصل زنا ثابت باشد و زن دعوی اکراه نماید و مرد او را تکذیب کند و بگوید با رضایت وی عمل واقع شد و بینه هم در کار نباشد آیا مهرالمثل به زن تعلق می‎گیرد یا خیر؟

جواب: در مفروض سؤال یمین متوجه مرد می‎باشد.

سؤال 833 در جنایت اطفال با فرض اینکه ولی طفل انکار می‎کند می‎توان سوگند را متوجه ولی نمود یا خیر؟

جواب: اگر ضرر جنایت متوجه به مال ولی نباشد و متوجه به مال طفل باشد نمی تواند قسم بخورد.

سؤال 834 اگر در یک نزاع دسته جمعی یکی از آنان کشته شود و شهادت گواهان هم در مورد قاتل، مختلف و متزلزل باشد تکلیف باشد تکلیف چیست ؟

جواب: اگر قاضی شرع مورد را از موارد لوث تشخیص بدهد احتیاج به قسامه دارد و الادر صورتی که مدعی نتواند اقامه بینه کند حاکم شرع، قسم را به منکر متوجه می‎سازد.

اثبات جرم به اقرار، قسم و غیر آنها

سؤال 835 در صورتی که متهم به زنا چهار مرتبه در نزد غیر حاکم اقرار نموده باشد و بعدا پیش حاکم به اقرارهای قبلی اقرار نماید، مجرد اقرار بر اقاریر برای اثبات حد، کافی است یا خیر؟ بر فرض اول تعدد اقرار لازم است یا خیر؟ (دادگستری شهرستان قم)

جواب: در مفروض سؤال حد جاری نمی شود ولی تعزیر می‎شود.

سؤال 836 آیا جائز است متهم را تحت فشار قرارداد تا به مفاسد اخلاقی خود یا دیگران اعتراف کند؟

جواب: اجبار بر اقرار در مفاسد اخلاقی شخصی جائز نیست.

سؤال 837 اگر از روی اکراه و یا در شرائط غیر عادی اقراری مربوط یه آمریت و یا مباشرت و یا معاونت فرد یا افرادی در قتلی شده باشد شرعا می‎توان ترتیب اثر داد؟

ناوبری کتاب