صفحه ۲۴۰

سؤال 829 در جرائم حقوق الهی که اعم از حدود و تعزیرات است، آیا در مرحله اتهام و رسیدگی مقدماتی قبل از ثبوت و یا پس از ثبوت حد و تعزیر، کفالت صحیح است یا نه ؟ (دادگستری شهرستان بجنورد)

جواب: در مورد سؤال کفالت صحیح نیست.

سؤال 830 اگر شوهر زن و یا نزدیکان وی و یا نزدیکان فردی که متهم به عمل لواط یا زنا یا معانقه یا تفخیذ می‎باشد به مراجع انتظامی و یا قضایی شکایت نمایند و محل انجام گناه را مشخص نمایند، کشف و تعقیب آن جایز است یا نه ؟

جواب: اگر شاکی، زوج باشد، حکم لعان لعان: لعنت کردن زن و شوهر بر دروغگو با شرائط خاص در مورد متهم نمودن شوهر زن خود را به زنا و یا نفی ولد از خود. با رعایت شرائط آن اجراء می‎گردد و اگر غیر زوج باشد باید شرائط شهادت رعایت شود و علم قاضی شرع در امور جنسی شرعا نافذ نیست.

موارد سوگند منکر

سؤال 831 شخصی در حالی که سرش شکسته و زخمی است به سه نفر صریحا گفته که سر مرا آقای زید شکسته است و این سه نفر بیشتر از این، از اصل ماجرا و صحنه درگیری اطلاع نداشته اند، یعنی شهود اصلا شهادت به اصل قضیه و کیفیت واقعه نمی دهند ولی می‎گویند آقای علی به ما گفت آقای زید مرا زده است در صورت ثبوت ادعا و عمدی بودن آن، قصاص ثابت می‎شود یا دیه ؟ و اگر مدعی نتواند مدعای خود را ثابت کند آیا منکر باید قسم بخورد و اگر نخورد قصاص می‎شود و یا دیه گرفته می‎شود؟

جواب: اگر مستند شاهدها فقط قول مضروب باشد شهادت آنها بی اثر است و مدعی می‎تواند نزد قاضی شرع به منکر قسم بدهد و منکر اگر نزده باشد می‎تواند قسم بخورد و می‎تواند قسم را به مدعی برگرداند، بلی اگر از امارات ظنیه برای قاضی شرع مظنه به صدق ادعای مدعی حاصل شود، مورد از موارد لوث و قسامه می‎باشد و در هر صورت اگر ضرب عمدی ثابت شود، در صورتی که قصاص کردن خطری نباشد و مثل آن ممکن باشد مورد قصاص است و الامحکوم به پرداخت دیه می‎باشد.

ناوبری کتاب