صفحه ۲۴

مسائل مطهرات و نجاسات

آب

سؤال 24 بعضی انواع پودرها و بعضی مواد دیگر پاک کننده که اخیرا جانشین آب شده و در خشکشوییها به کار می‎رود آیا پاک کننده نجاسات می‎باشد؟

جواب: مطهر نجاسات، آب است مگر در موارد مخصوصه.

سؤال 25 آبهای معدنی و آب بعضی دریاچه ها که با نمک و غیره مخلوط است و یا آبهای لوله کشی که احیانا مواد کلر آن به قدری زیاد است که در طعم و رنگ آب اثر زیادی می‎گذارد آیا اینها حکم آب مطلق را دارند؟

جواب: حکم آب مطلق را دارند مگر آبی که خلیطخلیط: چیز مخلوط با چیز دیگر. آن به قدری زیاد باشد که اطلاق آب تنها بر آن صحیح نباشد.

سؤال 26 آیا در اتصال آب کر با آب قلیل، امتزاج شرط است ؟

جواب: در تطهیر آن بنابر احتیاط واجب امتزاج لازم است.

سؤال 27 چاه آب منزلی در 3 متری نزدیک چاه توالت منزلی می‎باشد. چند سال آب چاه آشامیدنی صاف و تمیز و بدون رنگ و بو بود، لکن اخیرا بو دارد و مزه آب نیز تغییر کرده و رنگ آن هم کمی کدر شده، ولی مضاف نیست، چه صورت دارد؛ و اگر مضاف باشد یا رنگ و بوی نجاست را نگیرد، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر رنگ یا طعم یا بوی آن به واسطه نجاست تغییر یافته باشد، نجس می‎باشد.

سؤال 28 در صورت زوال عین نجاست مثل بول از زمین مسجد، و یا خشک

ناوبری کتاب