صفحه ۲۳۹

جواب: اگر طرف با توجه به ناحق بودن خود، شکایت کند مدعی علیه حق مطالبه خسارت وارده و اجرای تعزیر را از مدعی باطل دارد ولی اگر شاکی، خود را محق می‎دانسته و ادله هم اقامه کرده منتها نزد قاضی ثابت نشده و حکم به نفع او نشده در این صورت ادعای خسارت و اجراء تعزیر بر او مشکل است.

سؤال 826 زن بی شوهر وضع حمل می‎کند و ادعا می‎نماید که مولود مربوط به فلان شخص می‎باشد که از راه زنا تکون یافته است و مرد متهم، اظهارات زن را تکذیب می‎کند باتوجه به اینکه نفقه ولد زنا بر زانی است و نفقه یک امر مالی است و اظهارات زن در مقام مطالبه نفقه باشد نه در مقام اجراء حد آیا در مقام فصل خصومت، یمین متوجه مرد می‎شود یا خیر؟

جواب: در مفروض سؤال اگر چه مادر بچه مستقیما طرف دعوی نیست تا بتوان آن مرد را قسم داد ولی نظر به اینکه اگر پدر بچه پیدا نشود وجوب انفاق متوجه به مادر می‎شود لذا بعید نیست مدعی شمرده شود و بتواند قسم را متوجه به مدعی علیه کند.

سؤال 827 اگر مدعی در اثبات مدعای خود بینه کافی نداشته باشد و به تحلیف منکر هم حاضر نباشد آیا می‎شود منکر را تبرئه یا قرار منع تعقیب صادر نمود یا اینکه دعوی مطروحه و پرونده بلاتکلیف بماند؟ (دادگستری آذربایجان غربی)

جواب: در مفروض سؤال، پرونده متوقف می‎شود و مدعی مادامی که مدعای خود را ثابت نکرده است حق مزاحمت مدعی علیه را ندارد.

سؤال 828 در صورتی که قتلی واقع واقع شود و اولیاء مقتول ادعاء کنند که قتل عمدی بوده و قاتل ادعاء کند که قتل واقع شده خطاءیی بوده و هیچ کدام بینه نداشته باشند و لوثی هم در کار نباشد اولا مورد از باب تداعی است یا خیر؟ و اگر از باب تداعی است چنانچه در تحریرالوسیله به آن تصریح شده نتیجه بعد از تحالف چه خواهد شد؟ (دادگستری شهرستان قم)

جواب: مورد سؤال ظاهرا از باب تداعی نیست بلکه اولیاء دم، مدعی و قاتل، منکر است و اولیاء دم حق قسم دادن قاتل را دارند و چون ثبوت قتل به اقرار است دیه به عهده خود قاتل است.

ناوبری کتاب