صفحه ۲۳۷

جواب: تحقیق و تجسس در حقوق الهی و بخصوص امور جنسی و عرضی جایز نیست و در سایر موارد، اگر مدعی خصوصی در بین باشد، طبق بعضی روایات، در اتهام قتل، تا شش روز، حاکم شرع حق بازداشت متهم را دارد و در غیر آن باید طبق ضوابط باب قضا عمل شود.

ناوبری کتاب