صفحه ۲۳۵

جواب: 1 - مهر زوجه حکم سائر دیون متوفی را دارد که اگر ترکه او وافی باشد باید از اصل ترکه اخراج شود و اگر وافی نباشد باید ترکه او به نسبت دیونش در بین طلبکارها تقسیم شود.

2 - زوجه بدون توافق ورثه زوج حق ادامه سکونت در خانه زوج را ندارد و ورثه هم بنابر احتیاط واجب قبل از اداء سهم الارث زوجه از قیمت هوایی ساختمان بدون رضایت زوجه حق تصرف در خانه را ندارند.

ناوبری کتاب