صفحه ۲۳۴

مسائل ارث

سؤال 812 میت، پسر، دختر و دو نوه ای که پدرشان قبل از او مرحوم شده دارد، آیا نوه ها از جدشان ارث می‎برند یا وجود عمو و عمه مانع می‎شود؟

جواب: در فرض مسأله نوه ها ار ترکه جدشان ارث نمی برند بلکه از ترکه پدر خودشان ارث می‎برند.

سؤال 813 تعداد 16 نفر مددجو مبلغی در مرکز نگهداری معلولین شهرستان قم داشته و فعلا فوت شده اند و وارث قانونی ندارند، مصرف وجوه فوق را بیان فرمایید. (اداره بهزیستی شهرستان قم)

جواب: اگر وارث شرعی آنها معلوم نیست و راهی برای شناخت وراث ندارید حکم وجوه نامبرده صدقه است به مصرف محتاجین برسد.

سؤال 814 زوجه مقتول آیا از عین زمین یا ساختمان که به عنوان دیه و خون بهاء داده شده است ارث می‎برد یا نه ؟

جواب: بلی از عین آن ارث می‎برد.

سؤال 815 آیا مجرد اطلاع و رضایت شوهر از سقط جنین که توسط همسر او انجام شده مانع ارث بردن شوهر از دیه سقط جنین می‎باشد یا نه ؟ بلکه باید به نحوی هر چند به شکل دستور یا ترغیب و تشویق همسر در انجام سقط دخالت داشته باشد؟ و یا غیر مباشر، محروم از ارث بردن از دیه نمی شود؟

جواب: مجرد اطلاع و رضایت، موجب و محرومیت از ارث نیست.

سؤال 816 مهریه زوجه پس از اداء تمام دیون متوفی تادیه می‎شود یا قبل از آنها داده می‎شود و آیا زوجه قبل از تقسیم ترکه زوج متوفی حق سکونت در خانه او را دارد یا خیر؟

ناوبری کتاب