صفحه ۲۳۲

سؤال 803 حریم قنات در زمین های موات برای اهل روستا چند زراع و در زمینهای آباد چند متر می‎باشد؟

جواب: حریم قنات در اراضی غیر معموره اراضی غیر معموره: زمینهای غیر آباد. اگر خاکش سخت باشد پانصد زراع و اگر نرم باشد هزار زراع است ولی در اراضی معموره حریم ندارد.

سؤال 804 منطقه ای به نام علف خواره و آبخوره حیوانات مشترک قریه می‎باشد ولی یک نفر از افراد قریه همین زمین را زراعت نموده آیا مالک می‎شود یا خیر؟

جواب: اگر جزء حریم قریه باشد هیچ کس حق تملک ندارد و اگر خارج از حریم باشد تملک آن با احیاء مانع ندارد.

سؤال 805 شورای اسلامی روستای اسفندیار در کنار زمینهای کشاورزی و آغل های گوسفندان در زمین موات دویست و چهارده دستگاه واحد مسکونی از طریق بنیاد مسکن که وجه آن را خود مردم در اختیار گذاشته اند ساخته است، ولی مقدار و اندازه حریم شرعی زمینهای کشاورزی و آغل های گوسفندان نیاز به توضیح دارد مستدعی است بیان فرمایید؟

جواب: حریم زمینهای مزروعی و جایگاههای حیوانات از اطراف آن به مقداری است که استفاده از آنها متوقف بر آن می‎باشد و هر چه استفاده متوقف بر آن نباشد جزء حریم نمی باشد.

ناوبری کتاب