صفحه ۲۳

است ؟ و اگر ربا است و مبلغی دریافت نموده وظیفه اش چیست ؟ دستور و اجازه لازم را مرقوم فرمایید. و اگر مبلغ را نمی داند چه کند آیا هیچ راه حلی دارد؟

جواب: هر کس در تقلید معظم له باقی مانده باشد می‎تواند طبق فتوای ایشان عمل کند.

سؤال 21 با توجه به اینکه زن در تقلید، مستقل از شوهر است اگر چیزی یا کاری به فتوای مرجع تقلید زن واجب نباشد، نظیر نماز جمعه مثلا یا حرام نباشد مثل شطرنج و امثال آن ولی به فتوای مرجع تقلید شوهر، واجب یا حرام باشد آیا شوهر می‎تواند همسر خود را مجبور و ملزم به عمل و یا ترک نماید یا نه ؟

جواب: زن باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل کند.

سؤال 22 بنابر قول به تجزی در اجتهاد آیا زن می‎تواند در همان مسائلی که مجتهد و مرجع تقلید زنان است فرضا در حق الله یا حق الناس قاضی زنان باشد؟

جواب: از شرائط منصب قضاء و مرجعیت تقلید به طور اطلاق، رجولیت است و تفصیل ندارد.

سؤال 23 آیا زن می‎تواند مرجع تقلید شود؟ مرجع تقلید زنان در مسائل مختص به آنها چطور؟

جواب: تقلید از زن صحیح نیست.

ناوبری کتاب