صفحه ۲۲۷

مسائل صید و ذبح

سؤال 786 صیادها تور یا قلاب ماهی گیر را در آب می‎اندازند و روز بعد مشاهده می‎کنند ماهی در تور یا به قلاب می‎باشد، ولی ضمنا آب هم پایین رفته و ماهی در خشکی است آیا این گونه ماهی ها حلال است ؟

جواب: بنابر اقوی اگر به جهت افتادن در تور مرده باشد حلال است چه در آب مرده باشد و چه در خارج از آب.

سؤال 787 اگر صیاد، ماهی را صید کند و از شکم آن، ماهی دیگر بیرون آید آیا ماهی دیگر که از شکم آن بیرون آمده حلال است یا خیر؟

جواب: حلال نیست مگر اینکه زنده، آن را از آب بیرون آورده باشند.

سؤال 788 ماهی هایی که توسط تورهای ماهی گیری بزرگ توسط صیادان، صید می‎شوند معمولا تعدادی از ماهی ها که در تور در زیر قرار دارند قبل از بیرون آمدن تور از آب در اثر سنگینی و فشار ماهی ها می‎میرند حکم آنها از نظر حلال بودن چیست ؟

جواب: بنابر اقوی حلال است.

سؤال 789 رو به قبله بودن حیوان علاوه بر حال ذبح و قطع اوداج اربعه آیا در حال نزع روح هم شرط است ؟

جواب: رو به قبله بودن در حال قطع اوداج اربعه کافی است.

سؤال 790 ذبیحه کافر و مشرک اعم از اهل کتاب و منکرین که وجه متمایزی هم ندارند همچنان نجس و حرام است ؟

جواب: دبیحه کفار حرام است و اگر عسر و اضطرار باشد "الضرورات تتقدر بقدرهایعنی احکام ضرورتها محدود به وجود و حدود ضرورتها است و نه بیشتر.".

سؤال 791 ذبح با وسائل برقی اگر تمام شرائط آن محقق باشد و فقط مباشرت ذابح نباشد آیا کفایت می‎کند؟

جواب: مشکل است.

ناوبری کتاب