صفحه ۲۲۵

مسائل خوردنیها و آشامیدنیها

سؤال 779 یک نوع ماهی در اینجا (بوشهر) مصرف می‎کنیم که قبا نام دارد و با اینکه می‎گویند در دم آن پولک باید باشد ما مشاهده نکرده ایم و شرکت تعاونی و شیلات جنوب آن را برای فروش و خوردن توزیع می‎کند تکلیف چیست ؟

جواب: در میان انواع ماهی ها هر کدام فلس (پولک) دارد یا اینکه بعد از بزرگ شدن فلس دار خواهد شد حلال است و اگر از جنس فلس دار نباشد حرام است.

سؤال 780 اکنون که کشورمان اسلامی است خوردن سوسیس، کالباس و همبرگر چگونه است ؟

جواب: هر نوع گوشتی که از مملکت غیر اسلامی وارد می‎شود، پخته یا خام، اگر ذبح شرعی آن ثابت نشده باشد خوردن آن حرام است، بلی اگر از مسلمان بخرد و احتمال بدهد که او تحقیق کرده و ذبح شرعی را احراز نموده و به علاوه خودش اجتناب نمی کند در این صورت اشکال ندارد.

سؤال 781 سؤال دیگرم در مورد سوسیس هایی است که از کشورهای اجنبی وارد می‎شود بفرمایید که چه حکمی دارد؟

جواب: سوسیس اگر در آن، گوشت باشد، گوشتی که از کشورهای غیر اسلامی است خوردنش جائز نیست مگر اینکه از طرف دولت اسلامی بر کشتار آن نظارت شود.

سؤال 782 یک سؤال دیگر درباره گوشت غیر ذبح اسلامی است که بعضی از اساتید اجازه فرموده اند بنده نظر حضرتعالی را خواستارم. (هوستون آمریکا)

جواب: گوشت غیر ذبح اسلامی حکم میته را دارد و حرام است.

ناوبری کتاب