صفحه ۲۲۳

مسائل نذر و قسم

سؤال 769 صیغه نذر اگر به این شکل اداء شود: خدایا مریضم را شفا بده صد تومان نذر حضرت عباس، آیا تعهدآور است و وفاء به آن واجب ؟

جواب: انعقاد نذر به این صورت معلوم نیست ولی احتیاط در عمل نمودن به آن است.

سؤال 770 اگر وقت آن نذر، معین باشد مثلا روز عاشورا وقت اداء آن باشد با عدم امکان، آیا ساقط می‎شود؟

جواب: در صورت عدم امکان عمل به نذر، وجوب عمل به نذر ساقط می‎شود.

سؤال 771 شخصی نذرش گوسفند نر بوده ولی پس از ذبح، ماده در می‎آید وظیفه اش چیست ؟

جواب: در فرض سؤال مجزی نیست.

سؤال 772 کسانی که اطعام برنج و روغن و امثال آن نذر دارند و با کمبود آن مواجهند وظیفه شان چیست ؟

جواب: هر کس با رعایت شرائط، نذر کرده باشد در صورت تمکن باید طبق نذر، عمل کند و در صورت تعذر، ساقط می‎شود.

سؤال 773 یک نفر پسری داشته دو ساله از کوه افتاده و دختری داشته یک ساله (به منظور شفای آن پسر) در حال عصبانیت نذر می‎کند دختر را در راه خدا به یک فقیر یا یک سید بدهد و در رساله نوشته شده نذر در حال عصبانیت جائز نیست لطفا جواب بدهید.

جواب: اگر برخلاف مصلحت دختر نذر کرده باشد صحیح نیست و اگر با ملاحظه مصلحت دختر نذر کرده باشد و نذر کننده پدر یا جد پدری دختر بوده و شرائط نذر را که در توضیح المسائل بیان شده رعایت کرده و عصبانیتش در حد سلب اختیار نبوده طبق نذر عمل شود.

سؤال 774 کسانی که چیزی برای ضریح حضرت ابوالفضل (ع) نذر کرده اند آیا

ناوبری کتاب