صفحه ۲۲۲

برداشته نمی شود و اگر وجوه شرعیه بدهکار باشد یا اینکه حج واجب در ذمه داشته باشد آن هم حکم دیون را دارد که از اصل ترکه برداشته می‎شود.

سؤال 767 و آیا فرزند بزرگ میت می‎تواند بدون رضایت وراث صغیر، در مواردی که وصیت به ثلث تافذ است ثلث را تماما از زمین حساب کند و برای خود بردارد به این بهانه که قیمت آن را برای میت مصرف می‎کند؟

جواب: چنین حقی را ندارد.

سؤال 768 یک زن و شوهر وصیت می‎نماید هر کدام از دارفانی رفتیم مال را ورثه نبرند تا دومی هم از دارفانی برود ولی دومی بدون احتیاج، دست به فروش اموال می‎زند آیا چنین وصیتی است یا خیر؟

جواب: وصیت در زائد بر ثلث نافذ نیست مگر اینکه ورثه اجازه کنند و در هر صورت، موصی مادامی که زنده است حق هر گونه تصرف در اموال خود را دارد.

ناوبری کتاب