صفحه ۲۲۰

جواب: موقوفاتی که وقف شده است که منافع آن در جهت وقف مصرف شود اگر تعریض یا احداث خیابان طبق تشخیص متولی شرعی برای موقوفه مصلحت داشته باشد اشکال ندارد و الا باید متولی شرعی با رعایت مصلحت وقف آن را به اجاره داده و اجاره بهای آن را به مصرف وقف برساند.

سؤال 760 ملکی موقوفه اعم از باغ و زمین مزروعی در مسیر جاده قرار گرفته آیا از بین بردن آنها از نظر جنابعالی جائز است یا خیر؟ راه شرعی آن را مرقوم فرمایید.

جواب: اگر طبق تشخیص متولی شرعی، احداث جاده برای موقوفه مصلحت داشته باشد مانع ندارد و الاجائز نیست.

سؤال 761 اگر کسی زمین وقف را خانه ساخته وظیفه او چیست آیا با دادن مال الاجاره سکونت بلااشکال است ؟

جواب: با پرداخت مال الاجاره به متولی شرعی، سکونت مانعی ندارد.

مشکوک بودن وقف

سؤال 762 در قریه رهنان اصفهان قبرستانی است که از وقف خاص و عام بودن آن اطلاع نیست اخیرا از دهات مجاور، اموات خود را به این گورستان می‎آورند احتمال دارد که در آینده برای مردم محل، موجب عسروحرج باشد آیا عمل مذکور جایز است یا نه ؟ در صورت عدم جواز، اهالی می‎توانند از آوردن اموات ممانعت نمایند یا خیر؟ با توجه به اینکه هر روستایی در گذشته برای خود گورستانی داشته است.

جواب: اگر پس از تحقیق کامل، وقفیت آن، برای دفن اموات ثابت شود در صورت ثبوت وقف خاص، غیر موقوف علیهم حق تصرف ندارند و در صورت ثبوت وقف عام دفن هر مسلمانی در آنجا جائز است، و اگر اصلا وقفیت آن ثابت نشود در صورتی که جزء حریم آن محل باشد، دفن در آنجا برای غیر اهل آن محل جایز نیست و در صورت عدم جواز آن، عموم اهالی مجاز در ممانعت نمی باشند، بلکه باید اطلاع مسئولین مربوطه برسانند تا آنها طبق مقررات ممانعت نمایند.

ناوبری کتاب