صفحه ۲۲

سؤال 16 مسائلی که حضرتعالی احتیاط واجب دارید در آنها به کدام یک از حضرات آقایان باید مراجعه شود؟

جواب: در احتیاط واجب، رجوع به مرجع تقلید دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم مانع ندارد.

سؤال 17 اخیرا فرقه نقشبندیه در میان مسلمانان و بویژه شیعیان گسترش چشمگیری پیدا کرده است. در تبلیغات این فرقه از جمله آمده است که حضرت امام جعفر صادق (ع) هم نقشبندی بوده است ! آنها از طرفی خود را وابسته به جناح سنی اسلام معرفی می‎کنند و از طرفی به برخی از معتقدات تشیع از جمله وجود و ظهور حضرت مهدی (عج) ابراز اعتقاد می‎نمایند، نظریه آن حضرت در رابطه با طریقه نقشبندیه چیست ؟ آیا تقلید شیعیان از شیوخ نقشبندی جایز است یا نه ؟

جواب: نسبت دادن مذهبی که در قرن هشتم هجری حادث شده به امام صادق (ع) افترای بزرگی است و تقلید از شیوخ آنها جایز نیست، ولی مراوده به منظور ارشاد و راهنمایی برای کسی که مطمئن است که تحت تأثیر مطالب باطله قرار نمی گیرد اشکال ندارد.

سؤال 18 در امور مختلف که در وظائف عمومی پیش می‎آید اگر به جای اهم، مهم را انجام دهیم مرتکب گناه شده ایم ؟

جواب: اگر اهمیت آن در حد الزام باشد ترک اهم گناه دارد.

سؤال 19 اگر در بعضی احکام، فتوای مقلد نائب با مقلد منوب عنه تفاوت داشته باشد مثل احکام حج مثلا و در قرارداد نیابت هم مسکوت مانده باشد آیا نائب به فتوای مقلد خود یا منوب عنه عمل نماید؟

جواب: اگر هنگام اجاره، مسکوت عنه مانده باشد و منصرف به نحو خاصی نباشد باید نائب، عمل را به نحوی انجام دهد که طبق فتوای مقلد خودش صحیح باشد هر چند احوط مراعات صحت نزد هر دو است.

سؤال 20 بعضی می‎گویند مقلد آیت الله العظمی بروجردی (قدس سره) هستیم و ایشان جایز دانسته که بدون قید و شرط اگر بانک چیزی بدهد مانعی ندارد آیا درست

ناوبری کتاب