صفحه ۲۱۶

سؤال 746 بعضیها وقف اولاد مذکور می‎کنند و دست اولاد اناث از اموال پدر کوتاه می‎شود آیا بعد از مرگ پدر، این دخترها از نظر شرع، می‎توانند ادعای حق خود را از مال پدر بنماید یا نه ؟

جواب: اگر برای پدر پس از مرگ مالی مانده باشد دختران سهم خود را می‎توانند مطالبه کنند ولی آنچه را که در زمان حیات وقف کرده برای خصوص اولاد ذکور، دختران در آن سهم ندارند؟

سؤال 747 حکم زیرزمین مساجد چیست ؟ آیا اگر کتابخانه در زیرزمین مسجد باشد زن حائض می‎تواند در آنجا توقف کند؟

جواب: اگر هنگام وقف مسجد از مسجد بودن استثناء نکرده باشند حکم مسجد را دارد.

تصرف در وقف

سؤال 748 مسجدی است که بعضی دیوارهای آن کهنه شده احتیاج به تجدید بنا دارد اهالی قصد دارند تجدید بنا نموده و سقفش را تبدیل به تیرآهن نمایند آیا فروش چوبهای سقف و در و پنجره مسجد و تبدیل آن به تیرآهن جایز است یا نه و هکذا برای مومنین خرید آنها جائز است یا نه ؟ لطفا نظر مبارک را بیان فرمایید.

جواب: اگر مصرف آن در همان مسجد یا مسجد دیگر ممکن نباشد اشکال ندارد و در صورت جواز فروش خریدن آن نیز اشکال ندارد ولی فروشنده یا باید نسبت به اموال مسجد تولیت شرعیه داشته باشد و یا از طرف حاکم شرع مجاز باشد.

سؤال 749 مسجدی است مخروبه که خاک در آن به صورت تپه بوجود آمده آیا بردن خاک آن جایز است یا نه ؟

جواب: اگر بردن خاک اضافی به نفع مسجد باشد اشکال ندارد، ولی اگر قیمت داشته باشد و در مساجد داشته باشد و در مساجد دیگر مصرف نداشته باشد باید آن را بفروشند و صرف تعمیر همان مسجد نمایند.

سؤال 750 مسجد محل به علت کثرت جمعیت نیاز به توسعه دارد و در جوار آن

ناوبری کتاب