صفحه ۲۱۵

مسائل وقف

شرائط وقف

سؤال 743 آیا مراتع که جزو انفال محسوب می‎شود، می‎تواند جزو موقوفه قرار گیرد، یا خیر؟

جواب: اگر زمین، موات بالاصاله باشد و سابقه عمران نداشته باشد وقف آن صحیح نیست.

سؤال 744 شخصی طبق سند رسمی، ملکی را وقف مسجد نموده و خود را مادام الحیاة متولی قرار داده، پس از مدتی ادعا می‎کند قصد من این بوده که مادام الحیاة منافع وقف مربوط به خودم باشد و بعد از خودم در اختیار جهت وقف قرار گیرد. مرقوم فرمایید این ادعا که مادام الحیاة منجر به بطلان وقف می‎شود از متولی در قبال اداره اوقاف که نظارت بر موقوفات دارد برحسب موازین شرعی مسموع است یا خیر؟

جواب: قول او در صورت احتمال صدق پذیرفته می‎شود و استثناء منافع تا مدت معین یا مادام الحیاة واقف موجب بطلان وقف نمی باشد و حکم وقف بر نفس را ندارد.

سؤال 745 شخصی ساختمان مسکونی خود را وقف می‎کند که اولاد ذکورش نسلا بعد نسل در آن درس علوم دینی بخوانند و واقف خود را از آن محصلین می‎داند به طوری که اگر می‎دانست که خودش محروم است وقف نمی کرد آیا به عقیده واقف که خود نیز از مورد وقف استفاده خواهد کرد عنوان وقفیت بر آن ثابت است یا نه ؟

جواب: اگر خود را در لفظ، داخل موقوف علیهم نکرده باشد خیال دخول، مخل به صحت وقف نمی باشد ولی اگر برای تصرف در جهت وقف به موقوف علیهم یا به متولی موقوفه نداده باشد اختیار به هم زدن آن را دارد.

ناوبری کتاب