صفحه ۲۱۳

جواب: الف و ب - در موردی که شرعا رجوع ممکن است، اذن پدر زوجه شرط نیست ولی جون هنوز باکره است بعد از طلاق و انقضاء مدت عده اگر نخواهد به عقد جدید با زوج اول و یا کس دیگر ازدواج کند، احتیاط آن است که به اذن ولی باشد مگر اینکه زن و خواستگار او هم شرعا و هم عرفا کفو یکدیگر باشند ولی پدر لج می‎کند که در این صورت رضایتش معتبر نیست.

ج - احتیاط واجب آن است که به عقد جدید باشد.

طلاق خلع

سؤال 740 اگر شوهری زن خود را مورد سب و شتم و ضرب قرار داد تا مهریه یا مال دیگری به او ببخشد و او را طلاق دهد آیا اولا: اینکار مشروعیت دارد و گرفتن آنها بر مرد جایز و حلال است ؟ و ثانیا: طلاق او رجعی است یا خلع ؟

جواب: اگر به منظور درخواست طلاق خلع [یعنی تملیک مهریه یا مال دیگری توسط زن به شوهر جهت طلاق دادن ] باشد علاوه بر حرمت اصل آن، خلع، باطل است و زوج مالک بذل نمی شود و اگر مجری صیغه طلاق خود زوج باشد و دنبال خلع، صیغه طلاق هم خوانده باشد یا اینکه به وکیل، وکالت داده باشد که به دنبال خلع، صیغه طلاق هم جاری کند و وکیل هم طبق وکالت، عمل کرده باشد طلاق، رجعی، واقع می‎شود و در غیر این فرض [یعنی مواردی که صیغه طلاق به دنبال بخشیدن آنچنانی زن توسط زوج یا وکیل او خوانده نشود و فقط صیغه خلع خوانده شود و یا موردی که وکیل فقط در خلع وکیل بوده نه در طلاق و با این حال طلاق را خوانده باشد] اصلا طلاق واقع نمی شود و زوجیت باقی می‎باشد.

مواردی که زن می‎تواند طلاق بگیرد

سؤال 741 مواردی که زن می‎تواند قانونا و شرعا طلاق بگیرد را لطفا بیشتر توضیح دهید؟

جواب: اگر وکالت در طلاق داشته باشد طبق وکالت خود می‎تواند خود را مطلقه

ناوبری کتاب